Salubong Playlist: Mga kanta sa pagpasok ng Arko

(Kuha ni Ricardo Magpoc Jr./TomasinoWeb. Likha ni Mikaela Gabrielle de Castro/TomasinoWeb.)

Matapos ang dalawang taong katahimikan sa Unibersidad, muli na itong mapupuno ng ingay kasabay ng pagpasok ng mga bagong Tomasino. Ang pagbubukas ng klase sa susunod na linggo ay tanda ng panibagong taon ng puspusang pag-aaral at pagsisikap. Bukod dito, ito rin ang simula ng maraming bagong damdamin — pangamba dahil sa bagong kapaligirang haharapin, pananabik na makita ang mga kaibigang dati’y nakikita lang sa screen, at pagkagalak dahil sa wakas, Tomasino ka na.

Masasalubong lahat ng ito sa pagpasok ng Arch of the Centuries na yayakap sa mga papasok at papaalis na Tomasino. Ang arko ay hindi lamang simbolo ng tradisyon at kasaysayan. Ito rin ay sumasagisag sa isang bagong simulang puno ng pangarap, pag-ibig, at pag-asa.

Sa mga himig nina Regine Velasquez, Ben&Ben, SB19, BINI, at iba pa, salubungin ang naghihintay na pagbabago at ang iyong tumatakbong damdamin kasama ang playlist na inihanda ng TomasinoWeb.

https://open.spotify.com/playlist/2WTlmlqHxlr5qtbDg3vbfI?si=8e8aa646e4b941dd

--

--

The Premier Digital Media Organization of the University of Santo Tomas

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
TomasinoWeb

The Premier Digital Media Organization of the University of Santo Tomas