Ilang trivia’t facts tungkol sa UST na magpapataas sa iyong kilay

Larawan mula sa University of Santo Tomas at Cambridge University. Larawan ni Jude Angelo Camot/TomasinoWeb. Likha ni Mikaella Gabrielle de Castro/TomasinoWeb

1. Ang ‘Golden Piolo’ aka Quattromondial

Larawan mula sa UST Online Respetuhan Facebook Group

2. Ilang mga bagay at tao na mas bata sa USTe

Larawan mula sa RTVM at Cambridge University Library

3. Guinness World Records

Larawan mula sa Tomasinoweb at University of Santo Tomas

4. Ang tradisyon at pamahiin sa Arko ng mga Siglo

Larawan ni Jude Angelo Camot/TomasinoWeb

--

--

The Premier Digital Media Organization of the University of Santo Tomas

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
TomasinoWeb

TomasinoWeb

90 Followers

The Premier Digital Media Organization of the University of Santo Tomas